Så här fungerar svenska elmarknaden

Sedan 1990-talet har Skandinavien, Baltikum och Finland en gemensam elmarknad där priserna sätts på en särskild handelsplats, elbörsen Nord Pool. Tanken bakom en gemensam elmarknad var att öka konkurrensen och påverka elpriset till konsumentens förmån.

På elbörsen köper elhandlaren, elbolaget, el till spotpris på daglig basis eller enligt längre avtal och säljer den sedan vidare till sina kunder. Inköpspriset på elbörsen varierar enligt tillgång och efterfrågan och styr det pris som elhandlaren i sin tur fakturerar av slutkunden. Om tillgången är dålig går spotpriset omedelbart upp. Kunden kan fritt välja elhandlare och därmed i viss mån själv påverka sitt elpris.

Elnätet, alltså de fysiska ledningarna och kablarna (infrastrukturen), igen är under geografisk monopol, vilket gör att kunden inte kan välja elnätsföretag utan är hänvisad till den lokala elnätsföretagaren där hen bor. Energimarknadsinspektionen övervakar elnätsföretagen och ser till att deras elnätspriser är skäliga.

Sverige är indelat i fyra elområden och priset på el varierar enligt område. I norr med mycket elproduktion blir priset ofta lägre jämfört med mellersta och södra Sverige där det bor fler människor och produktionen är mindre.

Faktaruta Spotpris

Spotpriset, eller det dagliga priset, sätts timme för timme baserat på utbud och efterfrågan. Varje morgon fram till kl. 12:00 lämnar elproducenterna och elhandlarna sina bud för följande dag. Budet anger volymen (MWh/h) som aktören är villig att köpa eller sälja till en specifik prisnivå (EUR/MWh) för varje enskild timme. Klockan 13:00 varje dag publicerar Nord Pool priserna för kommande dag.

 

Elpriset

Elpriset påverkas av utbud och efterfrågan och en mängd faktorer, som bl.a. väder och vind, tillgång på vatten, störningar i kärnkraftsproduktionen, industrikonjunkturer, bränslepris, efterfrågan i utlandet och valutakurser. Det aktuella elpriset påverkas också av händelser på den finansiella marknaden och politiska scenen. Under vintermånaderna stiger elförbrukningen och elpriset i hela landet, medan de minskar under sommarhalvåret.

Det pris elanvändaren slutligen betalar för sin el består av tre delar: priset för elnätet (elöverföringen) och energiskatten som faktureras av elnätsföretaget och priset på elen i sig, som faktureras av elhandlaren. Se historiska elpriser i vår prishistorik över spotpriset.

Vindkraft kan erhålla elcertifikat.

 

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett statligt stödsystem som främjar förnybar elproduktion som sol-, vind- och vattenkraft. När el produceras med förnybara energikällor tilldelas producenten elcertifikat. Elcertifikaten ger elproducenten större ekonomisk kompensation för den förnybara elen, än för el producerat av icke förnybara energikällor. Elcertifikat säljs på elcertifikatsmarknaden där priset sätts utifrån tillgång och efterfrågan och varierar med tiden. I samband med att en elhandlare köper el till sin kund, är elhandlaren också skyldig att köpa elcertifikat för en vis kvot av elen som säljs till kunden. Regeringen beslutar hur stor kvot elcertifikat elhandlaren måste köpa in per kWh el, som denne säljer.

Elhandlarens kostnad för elcertifikaten ingår som en del i kundens faktura och varierar enligt utgifterna för inköpet och årets kvotplikt. Den kostnad kunden betalar för elcertifikat på fakturan beror i viss mån på typ av elavtal – har kunden fast elpris, köps elcertifikat gällande hela avtalstiden in redan när avtalet tecknas. En justering för oväntat förändrad kvot kan ibland göras eftersom kvoten beslutas av staten. Ett rörligt elavtal inkluderar också elcertifikat men då redovisas kostnaden för elcertifikatet skilt från elpriset.

Läs mer ingående om elcertifikat

Faktaruta elcertifikat

Ett elcertifikat är ett av staten utfärdat bevis på att en MWh förnybar el har producerats enligt lagen om elcertifikat.

Faktaruta kvotplikt

Elhandlare måste varje år köpa elcertifikat som motsvarar en viss andel av sin elförsäljning, vilket kallas kvotplikt. Kvoterna anges i procent och fastställs i förordningen om elcertifikat. Elhandlaren redovisar årligen sin kvotplikt och antalet elcertifikat som är använda tas bort (annulleras) ur systemet.

 

Vad innebär ursprungsgaranti?

Elproducenter får en garanti av staten för varje producerad megawattimme (MWh) el. Ursprungsgarantin innehåller uppgifter om bl.a. den källa energin produceras från, start- och slutdatum för produktionen och info om produktionsanläggningen, kapaciteten och om anläggningen får statligt stöd. Det är alltså inte endast förnybara energikällor som har ursprungsgarantier, utan all elproduktion. Läs mer om elens ursprung och garantier.

All elproduktion erhåller ursprungsgarantier, inte endast förnybar energi.

Termer för el och elavtal

I vår lilla ordlista reder vi ut fler termer och begrepp för el och elavtal samt för energibranschen. 

Dags att teckna elavtal?

Välj mellan ett bekvämt fastpriselavtal eller ett på lång sikt förmånligare elavtal till rörligt elpris.

Se alla våra elavtal

Kolla ditt elpris

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, aktivering av autogiro och elavtal …?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]