Lumo Energi

LUMO ENERGIS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Giltiga fr.o.m. 2020-01-01

 

Personuppgiftsansvar

Vi, Lumo Energi AB, org. nr 559222-6871, behandlar personuppgifter inom ramen för vår verksamhet som består av handel med energi och därtill anknytande tjänster. All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom ramen för denna verksamhet. Vi behandlar endast de personuppgifter som behövs för detta ändamål.

Vi är personuppgiftsansvarig för sådan behandling av personuppgifter som vi har bestämt ändamål och medel för. Vi ansvarar för att sådan behandlingen sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning. Det innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du alltid har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har sparade om dig.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna policy samt besöka www.datainspektionen.se för ytterligare information om personuppgiftsbehandling.

 

Varför samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som du lämnar till oss när du exempelvis blir kund hos oss, kontaktar oss via e-post, gör en felanmälan eller en in- eller utflyttningsanmälan, ansöker om arbete hos oss, beställer nyhetsbrev, svarar på våra enkäter och undersökningar eller i övrigt använder dig av våra tjänster. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men utan att det sker kan vi normalt inte fullgöra våra åtaganden mot dig enligt avtal.  

Vi kan även få personuppgifter från andra källor än från dig. Uppgifterna kan komma från exempelvis installatörer, offentliga register som Skatteverket eller Lantmäteriet, kreditupplysningsföretag och samarbetspartners.

 

Uppgifter som behandlas

Vi behandlar de personuppgifter som lämnas till oss och/eller inhämtas av oss. Det kan vara:

  • kontaktuppgifter (namn, e-postadress, telefonnummer, adressuppgifter)
  • personnummer
  • anläggnings-ID
  • mätarnummer
  • bankuppgifter
  • all avtalsrelaterad information
  • övrig information du uppger självmant

 

När har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att vi ska kunna ingå och fullgöra vårt avtal eller annat åtagande gentemot dig. Vi har även rätt att behandla dina personuppgifter om det krävs för att vi ska kunna uppfylla i lag eller annan föreskrift uppställda krav på oss. Vi har även rätt att behandla dina personuppgifter i de fall vi har ett annat berättigat intresse av det, t.ex. för att vi ska kunna analysera och utveckla vår verksamhet och kunna kommunicera med våra kontakter i olika ärenden rörande vår verksamhet. Slutligen har vi rätt att behandla dina personuppgifter om du samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter om det inte behövs för att fullfölja våra skyldigheter enligt avtal eller lag eller på grundval av annat berättigat intresse vi kan ha av att sådan behandling ändock sker.

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av oss och sådana eventuella tjänsteleverantörer vi anlitar för utförande av uppdrag för vår räkning, t.ex. för faktureringstjänster. I övrigt lämnar vi inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om vi inte särskilt har överenskommit det eller vi är skyldiga att göra det på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda dina eller våra rättigheter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Lumo Energi.

 

Överföring till tredje land

Vi överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/EES om inte detta särskilt angivits i samband med att du lämnar dina personuppgifter till oss, eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter endast under den tid som krävs för att sköta våra åtagande mot dig eller den tid som annars påkallas av ärendets natur. Personuppgifter som tillhör en kund gallras således som utgångspunkt när avtalsförhållandet upphört. Uppgifter som behandlas i syfte utveckla och marknadsföra vår verksamhet sparas under en tid om ett (1) år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Vi kan dock behöva spara dina personuppgifter längre än vad som nu har sagts om vi är skyldiga till det enligt lag, t.ex. är vi skyldiga att spara fakturaunderlag i sju år enligt bokföringslagen.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Skicka din begäran, som bör inkludera uppgift om namn och personnummer, skriftlig och egenhändigt undertecknad till oss. Detta behöver vi för att garantera att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Om de personuppgifter som vi registrerat om dig är felaktiga, bristfälliga eller missvisande, kan du begära att få dem korrigerade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringslagen, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss genom att vända dig till vår kundservice. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla våra e-postmeddelandena finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring via e-post.

Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till vår nedan angiven postadress eller e-postadress.

Du har enligt dataskyddslagstiftningen rätt att lämna eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter. Kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected].

Lumo Energi
Östermalmstorg 1
11 442 Stockholm

E-post: [email protected]

Tfn 08-43 737 858​​​​​