Avtalsvillkor

Lumo Energis avtalsvillkor för elförsäljning (Privatkund)

Giltiga fr o m 2020-01-16

1.  Tillämpning

Dessa avtalsvillkor gäller då vi, Lumo Energi AB (publ), levererar el till dig som är privatkund (konsument) eller mindre näringsidkare. För större leveranser kontakta Lumo Energi för offert. Vid kunds dödsbo löper avtalet vidare under branschens Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare, f.n. ”EL 2012 N (rev)”. När du beställt leverans av el från oss skickar vi en skriftlig bekräftelse på att vi har tagit emot din beställning och information om vilka villkor som vi har kommit överens om. Tillsammans med 1) avtalsbekräftelsen utgör dessa 2) avtalsvillkor en integrerad del av vårt avtal. Mellan oss gäller även 3) vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument, f.n. ”EL 2012 K (rev 2)”. När det nedan talas om ”Avtalet” avses samtliga nu nämnda avtalsdokument. Vid eventuella motstridigheter mellan dokumenten gäller de i nu angiven prioritetsordning.

 

2.  Villkorsändring

Vi har rätt att ensidigt ändra avtalsvillkoren (inklusive priser) i Avtal som löper tills vidare genom skriftligt meddelande till dig. Sådana ändrade eller nya avtalsvillkor får börja tillämpas tidigast två (2) månader efter det att vi skickat underrättelsen till dig. För tidsbundna avtal får eventuella förändringar göras i och med att nytt avtal tecknas eller enligt ovan då avtalet övergår att gälla tills vidare. 

 

3.  Giltighet

3.1.  Avtalet är giltigt från den dag då vi accepterat din beställning och leverans av el påbörjas på överenskommet startdatum. Avtalet gäller därefter under den överenskomna tidsperioden. Sedvanlig kreditprövning får ske och kan leda till att vi inte accepterar din beställning. 

3.2.  Om avtalet har ingåtts på distans, till exempel via telefon eller internet, har du rätt att ångra dig och frånträda Avtalet genom att meddela oss via mail, brev eller telefon inom fjorton (14) dagar från det att du fått del av en bekräftelse på Avtalet.

3.3.  För att vi ska kunna leverera el till dig måste du ha ett elnätsavtal (elnätsabonnemang) med elnätsföretaget som äger elnätet där elen ska användas. Detta Avtal reglerar inte överförings- och elnätsavgifter från ditt elnätsföretag. Dessa regleras särskilt i ditt elnätsavtal med elnätsföretaget. Du ansvarar själv för att kontakta och ingå elnätsavtal med elnätsföretaget. 

 

4.  Omfattning

4.1.  Avtalet omfattar den faktiska elförbrukningen i överenskomna uttagspunkter. Vi är endast skyldiga att påbörja leveransen av el på överenskommet startdatum under förutsättning att du lämnat fullständiga och korrekta uppgifter av betydelse för vårt leveransåtagande. Om försenad leverans beror på någon omständighet som du ansvarar för kan du inte begära ersättning av oss för utebliven leverans. 

4.2.  Om din beställning är ofullständig såvitt gäller önskad avtalsform (avtalsprodukt) ska Avtalet anses avse rörligt elpris som löper på obestämd tid enligt våra vid var tid tillämpade villkor för sådant avtal. 

4.3.  Om du sedan tidigare har ett avtal om leverans av el med ett annat elhandelsföretag underrättar vi ditt elnätsbolag om leverantörsbytet. Du ansvarar själv gentemot ditt tidigare elhandelsföretag för alla kostnader och det rätta fullgörandet av eventuella kvarstående förpliktelser enligt tidigare avtal. 

 

5.  Skatter och avgifter m.m.

5.1.  I Avtalet angivna elpriser gäller, om inte annat uttryckligen anges, exklusive gällande mervärdesskatter och andra lagstadgade avgifter. I angivna elpriser ingår inte heller, om inte annat uttryckligen anges, andra avgifter och administrativa kostnader som vi kan ha för anskaffning av el och elcertifikat åt dig. Exempel på sådana avgifter som inte ingår i det angiva elpriset är eventuella handelsavgifter vid energibörsen Nord Pool och avgifter som tas ut enligt balansansvarsavtal med Affärsverket svenska kraftnät. 

5.2.  Lagstadgade skatter och avgifter enligt ovan tillkommer till angivna elpriser, om inte annat uttryckligen anges, och kommer att tas ut vid varje faktureringstillfälle enligt vid var tid gällande regelverk. Vid ändring av eller införande av nya sådana avgifter kommer vi att justera priset utan föregående avisering, även under eventuell bindningstid. Förändringarna redovisas på din faktura i efterhand. Denna rätt till justering gäller även om elpriset uttryckligen har angetts inkludera berörd skatt eller avgift.

5.3.  Vi har även rätt att utan föregående avisering justera priset om våra kostnader för elcertifikat ändras på grund av ändrad kvotplikt. Detsamma gäller om den svenska elmarknadens indelning i elområden (prisområden) ändras eller om annan ändring av den svenska elmarknadens funktionssätt (t.ex. införandet av en gemensam nordisk elmarknad) föranleder att vi får ökade kostnader för att kunna leverera el till dig enligt Avtalet.

5.4.  Avtalet omfattar inte överförings- och nätavgifter avseende överföringen av el till din anläggning. Dessa avgifter tas ut av ditt elnätsföretag och regleras i ett särskilt avtal med elnätsföretaget. 

 

6.  Betalning och fakturering

6.1.  Vi fakturerar dig månadsvis i efterskott. I avsaknad av rapporterade mätvärden från nätföretaget har vi rätt att preliminärt fakturera dig utifrån beräknade förbrukningsvärden baserade på tidigare förbrukning. Belopp understigande 50 kronor faktureras ej separat utan överförs till nästkommande faktura. Betalning ska vara oss tillhanda senast på i respektive faktura angiven förfallodag. Av oss utställda fakturor har i regel 18 dagars betalningstid.

6.2.  Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift (f.n. 60 kr) och i förekommande fall inkassoavgift.

 

7.  Avtalstid och uppsägning

7.1.  Information om avtalslängd och uppsägningstid för respektive avtalsform återfinns nedan under de produktspecifika villkoren för olika avtalsformer och tillval. Vilken avtalsform du valt framgår av avtalsbekräftelsen och även på dina fakturor. 

7.2.  Du kan säga upp Avtalet med iakttagande av gällande uppsägningstid genom att kontakta vår kundservice via telefon, mail eller post. När vi tagit emot din uppsägning skickar vi en bekräftelse via mail eller post till dig. 

7.3.  Om du säger upp ett tidsbundet Avtal till upphörande i förtid, eller om Avtalet i annat fall upphör i förtid på grund av omständighet som du svarar för, måste du betala lösenavgift. Den tar vi ut för att täcka de kostnader som uppstår på grund av att du avbryter avtalet i förtid. Lösenavgiften beräknas till en rörlig del som uppgår till 8 öre/kWh för din beräknade elförbrukning under kvarvarande bindningstid samt en administrativ avgift på 500 kr. Lösenavgiften är exclusive moms 25 %. Ingen lösenavgift tas ut vid definitiv avflyttning enligt Skatteverkets definition.

 

8.  Om du flyttar

8.1.  Vid flytt till en ny adress upphör Avtalet att gälla om flytten är definitiv, dvs om flytten inte är annat än tillfällig. Vid sådan definitiv flytt debiteras ingen lösenavgift. Vi har rätt att kräva att du styrker att definitiv avflyttning skett, t.ex. genom företeende av folkbokföringsbevis, hyreskontrakt eller köpebrev som utvisar din nya adress. 

8.2.  Om du under pågående av avtalstid flyttar till en ny adress inom samma elområde (den svenska elmarknaden är uppdelad i fyra geografiska elområden med olika elhandelspriser) och har tecknat elnätsavtal med elnätsföretaget på den nya adressen har du rätt att ändra Avtalet så att det gäller för den nya anläggningsadressen (uttagspunkten) på i övrigt oförändrade villkor. Du måste i så fall meddela oss om flytten senast 30 dagar i innan bytet sker. 

 

9.  Överlåtelse

Du kan endast överlåta ditt Avtal till en annan person om vi först skriftligen godkänner det. Kontakta vår kundservice vid frågor om överlåtelse av Avtalet. Vi har rätt att överlåta Avtalet med dig till annat bolag som rimligen kan förväntas fullgöra Avtalet på ett tillfredsställande sätt. 

 

10.  Meddelanden

10.1.  Kommunikation rörande Avtalet sker normalt via e-post och/eller telefon. Avtalet måste innehålla korrekta och fullständiga person- och anläggningsuppgifter för att vi ska kunna fullgöra vårt leveransåtagande. Du ansvarar för att vi alltid har aktuell e-postadress och telefonnummer till dig. Vi ansvarar inte i något fall för försenad leveransstart eller annan brist som beror på bristfällig eller felaktig information från dig.

10.2.  Meddelande som skickas till den e-postadress du angett i samband med beställningen anses ha kommit dig tillhanda. Du uppmanas därför att regelbundet kontrollera din e-post för att ta del av information från oss, och i förekommande fall, eventuella ändringar som rör Avtalet. 

 

11.  Behandling av personuppgifter

För att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt Avtalet behöver vi behandla personuppgifter om dig. Information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter och skyldigheter i anledning av sådan behandling finns på vår webbplats www.lumoenergi.se. Om du inte har tillgång till internet ber vi dig kontakta vår kundservice på 08-43 737 858 så skickar vi aktuell information med post.

 

12.  Övriga upplysningar

12.1.  Information om priser, dina rättigheter som konsument, hur du ska gå tillväga för att lämna eventuella klagomål, var du kan vända dig för tvistlösning och var du kan få oberoende rådgivning om din elanvändning finns att läsa på vår webbplats www.lumoenergi.se. Om du kontaktar vår kundservice på 08-43 737 858 kan vi även skicka informationen skriftligt till dig med post.

12.2.  Meddelande om strömavbrott, mätaravläsning eller andra problem relaterade till elnätet ska skickas till ditt lokala elnätsföretag.

 

13.  Produktspecifika villkor

Villkor för avtal med rörligt elpris

13.1.  ”Kvick Rörligt pris” avser ett avtal med rörligt elpris som gäller tills vidare. Avtalet gäller tills vidare och får sägas upp av båda parter med en (1) månads varsel. Du kan närsomhelst byta till ett avtal med bindningstid eller fastpris. 

13.2.  Elpriset för Kvick baseras på den nordiska elbörsen Nord Pools elpriser för aktuellt elområde. Till det rörliga elpriset tillkommer påslag till täckande av skatter, avgifter och handelskostnader (t.ex. kostnad för elcertifikat) tillsammans med en fast månadsavgift. Påslaget och fasta avgiften framgår av avtalsbekräftelsen. Det rörliga elpriset bestäms på månadsbasis och framgår av fakturan för aktuell faktureringsperiod. Om du saknar timmätning baseras det rörliga elpriset på Nord Pools spotprisnoteringar för aktuellt elområde och den aggregerade förbrukningsprofilen på timbasis hos våra samtliga kunder (s.k. volymvägt månadsmedelpris). Om du har timmätning beräknas elpriset timvis och baseras på din aktuella förbrukning samt Nord Pools spotprisnoteringar för aktuellt elområde.

Villkor för avtal med fast elpris

13.3. ”Trygg Fast pris” avser ett avtal med fast pris som gäller på bestämd tid. Vi förbehåller oss rätten att justera det förutbestämda fasta priset om leveransen av el påbörjas senare än fyra (4) månader efter att elavtalet tecknats. Avtalsperioden framgår av avtalsbekräftelsen. Vi kommer att senast 60 dagar före det att avtalstiden löper ut påminna dig om att bindningstiden för det innevarande Avtalet är på väg att ta slut och erbjuda dig att teckna nytt elavtal med fast elpris för en ny period. Om du inte vill ingå något nytt avtal med oss efter avtalsperiodens utgång måste du meddela oss det senast en (1) månad före det att innevarande avtalsperiod löper ut. Om inget nytt elavtal tecknas och Avtalet inte heller sägs upp förlängs Avtalet automatiskt på de villkor som gäller för avtalsformen Kvick med rörligt elpris tills vidare.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta svar i vår Frågor & Svar – enkelt, snabbt och utan telefonköer.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

08-43 737 858 [email protected]