Lumo Energi

Förnybar energi

Förnybar energi
Produktionen av förnybar energi har vuxit rejält under de senaste åren och speciellt användningen av vindkraft har ökat markant. Även utnyttjandet av solenergi har ökat populariteten och allt fler skaffar sig solceller.

 

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi inkluderar sol-, vind-, vatten- och bioenergi, geotermisk energi och energi från vågor och tidvatten. Bioenergi utgörs av både träbaserade bränslen, biomassa, biogas och den biologiskt nedbrytbara delen av återvunnet bränsle.

 

Vägen till större andel förnybar energiproduktion

Ökad produktion av förnybar energi innebär automatiskt minskade växthusutsläpp, eller? Vi måste sluta använda fossila bränslen, eftersom de producerar mycket koldioxid i atmosfären och är icke-förnybara.

Det är trots det värt att komma ihåg att all energiproduktion alltid belastar klimatet – lite eller mycket, direkt eller indirekt, och de försummade indirekta effekterna kan till och med motarbeta klimatnyttan. Därför minskar utsläppen så långsamt – trots de stora investeringarna. Om vi t.ex. tittar till Tyskland så minskade de drastiskt på 2010-talet på kärnkraftsproduktionen till förmån för förnybara energiformer, utan att ta i beaktande faktumet att t.ex. vind- och solenergi är mycket beroende av vädret. För att kompensera för låga energiproduktionsnivåer hamnar de nu använda mycket fossil energi, vilket orsakar en mängd växthusgaser – vilket kunde ha undvikits om de behållit kärnkraften som en fossilfri energiproduktionsform vid sidan av de förnybara energikällorna. Målet bör alltså vara att minska koldioxidutsläppen och inte bara öka en viss mängd energiproduktion.

 

Former av förnybar energi

Solenergi

Solenergi utnyttjar solens strålar för att producera el. Solen producerar energi som kan omvandlas med hjälp av solceller till elektrisk energi. Produktionen av solel genererar inga utsläpp – fast det är värt att komma ihåg att vid tillverkningen och återvinningen av solcellerna uppstår det avfall och vissa utsläpp.

Solpaneler är alltså en smart lösning för förnybar energiproduktion, eftersom utnyttjandet av solenergi baseras på mängden ljus. I Sverige, särskilt på sommaren, är ljusmängden till och med högre än i södra länder. Å andra sidan, under de mörkare höstmånaderna till vårvintern, kommer det mindre solsken på våra breddgrader och därmed produceras solenergi i begränsad omfattning.

Om du har solceller på hustaket köper Lumo Energi gärna din solel. Läs mer om att sälja solel här.

Utnyttjandet av förnybar vindenergi ökar kraftigt.

Vindenergi

Vindkraft är omvandlingen av kinetisk energi, rörelseenergi, från luftflödet, d.v.s. vind, till elektricitet. Produktionen av vindkraft orsakar inte förorenande växthusutsläpp.

Vindkraftsproduktionen är inte en s.k. väderbeständig energiform, utan är beroende av om det blåser eller inte. Men dagar då vindhastigheten är minst 3,5 meter per sekund startar vindmöllan och vindens rörelseenergi kan utnyttjas till elektrisk energi. Det positiva med vindkraftverk är att de är automatstyrda och kräver inte daglig tillsyn, förutom vid underhåll.

Vindkraft är generellt sett lönsamt i svenska väderförhållanden, eftersom en dag utan vind är mer sällsynt. Visste du att under höst och vinter blåser det normalt som mest, så vintern är ofta den bästa tiden för vindkraftsproduktion!

I Sverige är vindkraft en relativt ny form av förnybar energiproduktion, men byggandet av vindkraftparker har ökat de senaste åren. Enligt Svensk vindenergis statistik finns det 4864 vindkraftverk i Sverige i slutet av 2021 med en total kapacitet på 12,3 GW och en uppskattad årlig produktion på 28,6 ​​TWh.

 

Vattenkraft

Vattenkraft är en förnybar och tillförlitlig energikälla och har ingen klimatpåverkan, men däremot nog lokal miljöpåverkan. Vattenkraft kan stabilt generera stora mängder el och utgör en betydande del av Sverige produktion av förnybar energi.

Vattenkraft innebär att man utnyttjar rörelseenergin i flödande vatten. Vattenkraftverk byggs längs floder och älvar. Vatten samlas ofta upp i dammar, där vattenenergin utvinns när vattnet faller ner i den nedre bassängen. Ju högre fallhöjd, desto effektivare är kraftverkets elproduktion.

Vatten varken försvinner eller förorenar när det rinner genom kraftverket. Vattenkraft orsakar inte heller fast avfall eller utsläpp till luft, vatten eller mark.

Nackdelarna med vattenkraft är dess miljöpåverkan. Miljöpåverkan är mest lokal där kraftverket byggs. Placeringen av kraftverket och dammen kan påverka t.ex. fiskbestånd och det marina ekosystemet. Miljöpåverkan kan minimeras genom olika fiskevårdsåtgärder.

 

Bioenergi

Bioenergi är förnybar energi som utvinns från organiska ämnen, det vill säga biomassa. Biomassa ger energi genom förbränning. Biobränsle är ett bränsle tillverkat av organiskt material, som biodiesel som används i bilar.

Biomassa är en förnybar och ofta miljövänlig energikälla. Bioenergi används flitigt i Sverige i olika storleksklasser. Källan till bioenergi kan komma från flera organiska källor, såsom ved, grot eller åkergrödor. Torv är också ett biobränsle, men det regenereras så långsamt att det inte har godkänts av EU som en förnybar energikälla.

Bioavfall kan också tas tillvara och användas för att utvinna bioenergi. Det är med andra ord viktigt att sortera bioavfallet, eftersom det är ett enkelt sätt att återvinna näringsämnen och förnyelsebar energi. Av bioavfallet görs bl.a. biogas och kompostmylla.

 

Geotermisk energi

Geotermisk energi är värme som alstras inuti jordskorpan, och den bildas på två sätt. Värmen uppstår naturligt som ett resultat av radioaktivt sönderfall. Utöver detta fortsätter ännu värmen som genererats då jorden bildades, att färdas från kärnan mot jordskorpan. Geotermisk energi är alltså inte synonymt med jordvärme, vilket är värmen som överförs till jorden av solens strålning. 

Geotermisk energi produceras bl.a. genom att man borrar två värmebrunnar i marken. Vatten tillförs under högt tryck från ett annat hål. När vattnet har värmts upp djupt nere i jorden, stiger det upp från det andra hålet. Det finns också en pump i utloppshålet som hjälper vattnet uppåt. När vattnet har kallnat, pumpas det ner i jorden igen för att åter värmas upp. Målet är att vattnet i processen ska bli så varmt att det kan användas direkt för t.ex. fjärrvärmeproduktion utan värmepumpar.

Brunnarna som borras sträcker sig till ett djup av cirka 300 m till tio kilometer beroende på var i världen kraftverket ligger. På t.ex. Island som ligger rakt vid kanten av kontinentalplattorna behöver man inte borra så djupt för att utnyttja värmen.

Geotermisk energi används i stor utsträckning över världen och speciellt där det är lätt att utnyttja den, som vid kontinentalplattornas kanter som i Kalifornien i USA och på Island.

Det forskas mycket i hur man kan utnyttja vågornas rörelseenergi för att skapa vågkraft.

Energi från vågor och tidvattenkraft

Tidvatten är en förnybar energikälla, som kan utnyttjas för energiproduktion. Tidvattensenergi skapas med hjälp av rörelsen av våra tidvatten och havet, där skillnaden mellan hög- och lågvatten bildar en form av kinetisk energi som används för att driva en turbin som genererar elektricitet. Turbinerna är placerade under vattnet och drivs både när vattnet kommer in och när det går ut. Tidvatten kan utnyttjas på olika sätt genom tidvattenströmmar, barriärer och dammar.

Fördelar med tidvattenkraft är att det är fossilfritt och förnybar och när ett tidvattenkraftverk väl är byggt så håller det länge. Nackdelar igen är bl.a. miljöpåverkan för det marina livet samt att tidvatten inte kan utnyttjas som energi över hela världen.

Vågenergi är en form av förnybar energi som utnyttjas från vågornas rörelse. Beroende på månens cykler, tidvatten, vindar och väder varierar vågorna i storlek och styrka. När vågor rullar genom havet skapar de kinetisk energi, eller rörelse.

Vågornas rörelse används för att driva turbiner, som i sin tur skapar energi som kan omvandlas till elektricitet. Det finns olika sätt att utnyttja vågkraft som t.ex. elgeneratorer på havsytan, svänggeneratorer i havsbotten, undervattensdrakar och turbiner likt vindkraftverk men under vatten.

Fördelar med vågkraft är att det inte förorenar luften och vågor alltid kommer att finnas. Nackdelar igen är att vågkraftverken är rätt små och inte klarar av att producera stora mängder energi, samt att det marina livet påverkas av kraftverken.

 

Varför välja förnybar energi?

Förnybara energikällor används för att minska utsläppen av växthusgaser och för att minska vårt beroende av ohållbara fossila bränslen som kol och olja. Klarar vi av att reducera växthusutsläppen minskar vi på den globala uppvärmningen! Cirka 80 procent av utsläppen av växthusgaser kommer från energiproduktion och energiförbrukning, inklusive utsläpp från transporter samt hushållens elförbrukning.

 

Förnybar energiproduktion i världen

Hur mycket kapacitet finns det redan nu i världen för att producera förnybar energi? I slutet av 2020 uppgick den globala produktionskapaciteten för förnybar energi till 2 799 GW. Vattenkraften stod för den största andelen av den globala totalen, med en kapacitet på ca 1 211 GW.

Vind- och solenergi stod för lika delar av resten, med kapaciteter på 733 GW respektive 714 GW. Övriga förnybara energikällor inkluderade 127 GW bioenergi och 14 GW geotermisk energi, plus 500 MW marin energi.

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.