Lumo Energi

Energiproduktion i Sverige

Energiproduktion i Sverige
Hur ser energiproduktionen ut i Sverige? Vilken el produceras mest och från vilka energikällor? Hur mycket av elen som produceras i Sverige är fossil och hur mycket är fossilfri? Om du någonsin har funderat över svensk energiproduktion är det bara att läsa vidare.

 

Hur ser energiproduktionen ut i Sverige?

Det produceras mycket energi i Sverige, både för export och eget bruk. Exporten går till grannländer som Finland och också till mellan-Europa. Den totala energiproduktionen under 2020 var 158,8 TWh, varav rentav 36,8 TWh exporterades, vilket är en ökning med cirka 5 % till året innan. Stundtals under året 2020 importerades 11,8 TWh, trots den ökade exporten.

 

Vilken el produceras mest?

I Sverige produceras mest vattenkraft, på andra plats kommer kärnkraft och på tredje plats hittar du vindkraften.

Vattenkraft producerades överlägset mest med 71,2 TWh, vilket är en ökning på dryga 10 % från 2019. Genomsnittlig vattenkraftsproduktion i Sverige är 67 TWh, baserat på produktionen år 1986–2013. Vattenkraft är självklart beroende av mängden nederbörd under året och under 2020 kom det mer nederbörd än normalt i mellersta och norra Sverige. 2021 har varit ett mycket torrare år än normalt, vilket indikerar att vattenkraftproduktionen inte kommer att ligga i nivå med föregående år. Bl.a. detta har drastiskt påverkat elpriset.

Hur stor del av Sveriges el kommer från kärnkraft? Under 2020 stod kärnkraften för dryga 47 TWh, vilket motsvarar 30 % av den totala elproduktionen i Sverige. I december 2020 stängdes kärnkraftverket Ringhals 1 och året innan kördes Ringhals 2 ner, vilket har inneburit att energiproduktionen från kärnkraft har minskat från 2019 med dryga 26 % och kommer att minska också i fortsättningen.

Har du funderat över hur mycket el vindkraften ger i Sverige? Svaret är: närmare 20 %! Vindkraftsproduktionen ökade nämligen med dryga 38 % under 2020 och producerade 27,6 TWh, jämfört med 19,9 TWh för 2019. Vindkraftens andel av elproduktionen i Sverige ökade således med fem procentenheter till 17 %. 

Lokala kraftvärmeverk, som mest använder biobränsle, står för knappa 10 % av energiproduktionen. Solkraft utgör fortfarande endast en liten andel av den totala elproduktionen.

Svensk elproduktion 2020: 

 

Hur mycket fossil energi finns på marknaden i Sverige?

Visste du att Sveriges elmarknad faktiskt är nästan helt fossilfri, nämligen upp till 98 % av den producerade elen i Sverige kommer från fossilfria energikällor.

"Sverige har faktiskt ett av de renaste elsystemen i världen
Kalle Lindholm, Energiföretagen Sverige.

Energiproduktion i Sverige är beroende av vattenkraft.

Kanske du som kund tänker att då behöver jag ju inte ens köpa ”grön el” för att ha ett gott samvete, men faktum är att vi måste fortgående understöda utvecklingen av fossilfria och förnybara energiproduktionsformer. Här kommer elcertifikaten in – med elcertifikat påskyndas utvecklingen av bl.a. vindkraft. När du som kund köper certifierad vindkraft, understöder du med ditt bidrag till att det satsas allt mer på att utveckla denna form av energiproduktion; något som är nödvändigt för att vi ska uppnå klimatkraven som ställdes i Parisavtalet för att minska utsläppen och hålla den globala uppvärmningen på hållbar nivå.

Finns det alltså ingen fossil el på marknaden i Sverige då? Jo, det finns nog ännu fossil energi, för den energi som importeras kan i princip komma från vilka energikällor som helst. Mest importeras från grannländer som Norge, Danmark, Polen och Tyskland. Norge producerar nästan enbart fossilfri vattenkraft, medan Danmark och Tyskland har minskat på sin fossila produktion och strävar mot fossilfria energiformer av vindkraft och solenergi, men ändå står fossila energikällor för ca hälften av deras respektive energiproduktion. Polen är kraftigt beroende av fossila bränslen och producerar över 80 % fossilt.

 

Vad betyder reglerkraft?

Det måste hela tiden vara balans mellan produktion och användning av el för att elsystemet ska fungera.  Energiproduktionen och energiförbrukningen måste alltså hela tiden vara lika stora.

Elbalansen i Sverige regleras med vattenkraft för den kan man snabbt anpassa, genom att öka eller minska inmatningen till elnätet. Elnät mellan länder hjälper också till att kompensera för variationer i användning och produktion. I framtiden blir det allt viktigare med reglerkraft eftersom många av de förnybara energikällorna som används är väderberoende och inte kan styras, som vindkraft och solenergi. Svenska kraftnät ansvarar för balansen i elsystemet för de kortaste tidsperspektiven medan balansansvariga företag (elproducenter) ansvarar för de lite längre tiderna.

På Svenska kraftnäts Kontrollrummet kan du kolla hur mycket el som produceras, exporteras och importeras hela tiden.

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.