Lumo Energi

Vad är elcertifikat?

Vad är elcertifikat?
Du har kanske märkt på din elräkning att det står något som elcertifikat. Men vad är det egentligen och vad är poängen med det? Får all energi elcertifikat?

 

Vad är elcertifikat?

Elcertifikat stöder produktionen av förnybar el i Sverige och Norge och har funnits sedan 2012. Tanken är att helt enkelt att understöda och uppmuntra elproducenter att producera mer och mer förnybar el på ett lönsamt sätt.

Elcertifikaten är digitala dokument, som köps och säljs enligt marknadspris antingen direkt av elproducenten eller via mäklare.

En elproducent tilldelas inte automatiskt elcertifikat, utan producenten ansöker om att anläggningen blir godkänd. När anläggningen blivit godkänd, kan producenten tilldelas intygen i 15 år.

 

Får all el som produceras elcertifikat?

Det är alltså endast förnybar el som är berättigad till elcertifikat, eftersom poängen är att förstärka en hållbar, ren och fossilfri energiproduktion istället för att stöda nedsmutsande energi som fossil energi. Följande energikällor är berättigade till certifikaten:

 

Hur fungerar elcertifikat?

  1. För varje megawattimme (1 MWh=1000 kWh) producerad förnybar el, får elproducenter ett elcertifikat under en tid av högst 15 år.
  2. Elcertifikaten säljs på elcertifikatmarknaden där priset bestäms av tillgång och efterfrågan. Utöver elpriset blir intygen på detta sätt en extra ersättning till producenten för elproduktionen.
  3. Enlig lag är elbolag och vissa elanvändare skyldiga att köpa elcertifikat för att fylla en viss andel av sin elförsäljning eller förbrukning. Detta kallas kvotplikt och skapar en efterfrågan på intygen.
  4. Kostnaden för elcertifikat ingår som en del i elräkningen, vilket innebär att elkunden, alltså du, är den som i sista hand betalar för utbyggnaden av förnybar energiproduktion.
  5. Den kvotpliktiga måste årligen annullera elcertifikat för att fullgöra sin kvotplikt.

 

Kvotplikt

Kvotplikten reglerar och skapar efterfrågan på elcertifikat och ökande kvoter ger ökad efterfrågan. Kvotpliktiga aktörer är främst elbolag men även vissa elanvändare. Dessa måste varje år köpa elcertifikat som motsvarar en viss mängd av sin elförsäljning eller användning, vilket kallas kvotplikt. Kvoterna, som är fastställda i förordningen om elcertifikat, anger i procent hur mycket av den kvotpliktiga elförbrukningen som de kvotpliktiga aktörerna varje år behöver inneha certifikat för.

I Sverige är bland annat följande aktörer kvotpliktiga:

På årlig basis måste de kvotpliktiga aktörerna både meddela Energimyndigheten om hur många elcertifikat de behöver samt inneha sin lagstadgade kvot. Elcertifikaten annulleras alltid den 1 april, vilket betyder att de förbrukas och inte kan utnyttjas igen. Genom annulleringen tvingas aktören köpa nya intyg för att uppfylla nästa års kvotplikt. Följaktligen skapas hela tiden en ny efterfrågan på dem.

Förnybar el som t.ex. vindkraft får elcertifikat.

Elcertifikat, pris och handel

Elcertifikatshandeln sker på en för Sverige och Norge gemensam marknad där priset bestäms av tillgång och efter­frågan. Handeln sker i första hand med avtal mellan elproducenter och kvot­pliktiga ­aktörer och via mäklare. Alla som handlar med elcertifikat gör det med ett elcertifikatkonto hos antingen svenska eller norska myndigheterna.

Marknadspriset för elcertifikaten varierar över tid. I myndigheternas register syns ett registerpris som är ett genom­snitts­pris av alla köp och överföringar av elcertifikat som gjorts under den aktuella tidsperioden. Märk att registerpris och marknadspris inte är samma, eftersom det ena är ett medeltal av alla trans­aktioner, medan marknads­priset fluktuerar enligt tillgången och efter­frågan.

 

Elcertifikat på konsumentens elräkning

I sista hand är det konsumenten, alltså du, som betalar för elcertifikaten för elbolagen lägger avgiften för dem på elräkningen. Det goda är att du deltar i att bygga ut den förnybara energi­produktionen i Sverige.

Liksom priset och kvoten varierar varje år, kan också kostnaden för intygen variera. Elbolaget lägger vanligtvis också sina transaktionskostnader för att köpa certifikaten till sitt pris för dem. Märk också att priset baseras främst på det volymvägda årsmedelpriset av trans­aktioner och inte marknadspriset.

Även val av elavtal kan inverka på elcertifikatsavgiften som konsumenten betalar. Har kunden t.ex. ett rörligt elavtal läggs oftast elcertifikatet på som ett skilt momsbelagt påslag, medan om kunden har ett fastprisavtal bakas kostnaden för det in i det fasta elpriset.

 

Elcertifikat för solceller

Privatpersoner med solcellsanläggningar kan ansöka av Energimyndigheten om att deras anläggning blir godkänd för att bli tilldelad elcertifikat. Du får ett avgifts­belagt konto för att sköta handeln med dem. På samma gång som du ansöker om elcertifikat, kan du ansöka om ursprungsgarantier, som läggs in på samma konto.

Ursprungsgarantier garanterar ursprunget på din el och utdelas för varje producerad MWh (1000 kWh). Ursprungsgarantin visar att din producerade el är förnybar solenergi. Läs mer om att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier.

Märk! Du ansvarar själv för att sälja både de certifikat och ursprungsgarantier din förnybara energiproduktion har tilldelats. Det är också på ditt eget ansvar att hitta en kvotpliktig köpare.

Tyvärr köper inte Lumo Energi för tillfället elcertifikat eller ursprungsgarantier av privatpersoner.

 

Teckna rörligt elpris!

  • 0 kr örespåslag i ett år
  • 0 kr månadsavgift i ett år
  • Rabatt på elcertifikat
Fler artiklar

Hur kan vi hjälpa dig?

Undrar du över fakturering, elavtal och aktuella elpriser…?
Kolla våra Frågor & Svar – enkelt, snabbt och ingen telefonkö.

Om frågorna och svaren inte hjälpte dig, kan du kontakta vår kundservice, antingen per e-post eller telefon.

Öppet vardagar 9–16. Vid helgdagar kan avvikelser förekomma.

Vardagar kl. 9–16
08-43 737 858
Hitta svar på Frågor och svar sidan.